Varför Diplomerad solskyddstekniker?

Solskydd har gått från enkla gardiner och markiser till betydligt mer sofistikerade installationer, inte sällan automatiserade konstruktioner som verkar i nära samspel med andra system för till exempel kyla och värme. Ökande komplexitet ställer större krav på kunskap och utbildning för att kunna skapa effektiva anläggningar som är energieffektiva, resurssnåla och miljövänliga.

Högskoleutbildning till diplomerad solskyddstekniker
Svenska Solskyddsförbundet ordnar fortbildningsinsatser för att medlemsföretagen och deras personal ska ha enkel tillgång till och möjlighet att utnyttja de senaste forskningsrönen i sin verksamhet. Utbildningen till diplomerad solskyddstekniker ges tillsammans med Mälardalens högskola i Västerås. Denna intensivkurs motsvarar fyra högskolepoäng och syftar till att ge deltagarna god kunskap i hur solavskärmning bidrar till ett bättre inneklimat, effektivare energihushållning, bättre ekonomi och till en positiv miljöpåverkan.

Kursen omfattar en rad moment, som till exempel byggnadsteknik, hållbarhetsberäkningar, infästningsteknik,
energibalans för fastigheter, ritningstolkning och beräkningar av livscykelkostnader. Efter fullgången utbildning har en diplomerad solskyddstekniker fullgoda förutsättningar att kunna erbjuda sina kunder kompletta solskyddslösningar.
Inte minst ägare till och förvaltare av kommersiella fastigheter kan dra stor nytta av den diplomerade
solskyddsteknikerns kunskaper för att minska kostnaderna för belysning, uppvärmning och komfortkyla.

Diplomerad Installatör - utvändigt solskydd

Då moderna utvändiga solskydd som t ex terrassmarkiser tenderar att bli allt större och tyngre, och då det finns en mängd olika typer av fasader vars egenskaper är varierande så innebär det att montörer och säljare i solskyddsbranschen dagligen ställs inför besvärliga frågeställningar. En terrassmarkis är ju en ganska stor investering och det är då extra viktigt att markisen blir monterad på ett sätt som säkerställer att den fyller sin funktion och att den inte kan orsaka skada på varken fastighet eller person. Med bakgrund av detta plus att det i Sverige inte tidigare har funnits någon utbildning i infästningsteknik som riktar sig till solskyddsbranschen så har Svenska Solskyddsförbundet på uppdrag av sina medlemsföretag tagit fram en sådan utbildning.

Denna diplomerade utbildning är framtagen i samarbete med Constructech Sweden AB och erbjuds till medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet. Målgruppen är montörer och säljande personal. 

Energiberäkning 

Ett samarbete mellan Svenska Solskyddsförbundet och programvarutillverkaren Equa Simulation AB har resulterat i Simuleringsverktyget SSF ESBO. 

SSF ESBO är kopplat till IDA ICE, det marknadsledande verktyget för klimat- och energisimulering. Genom SSF ESBO kan  även solskyddet simuleras , vilket gör det möjligt att beräkna och räkna hem effekterna av solskydd redan vid ritbordet.
Läs mer om energiberäkning här!