3 års garanti

Köp dina solskydd tryggt och säkert av våra medlemsföretag. Ett medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en kvalitetsstämpel och ett belägg för att de företag som antas till förbundet har den erforderliga branschkunskapen, en ordnad ekonomi och ett gott anseende i branschen. Med stöd av Svenska Solskyddsförbundet kan medlemsföretagen dessutom lämna en ytterligare kvalitetsförsäkran i form av en unik 3-års garanti på ett brett urval av solskyddsprodukter till konsumenter (privatpersoner).

Garantivillkor

 Svenska Solskyddsförbundets 3-åriga garanti för konsument

Dessa garantivillkor skall tillämpas, om köparen är konsument (privatperson) och inget annat avtalas mellan parterna. Garantin gäller för nya solskyddsprodukter som levereras/ monteras inom Sverige. Exempelvis Markiser, Fasadpersienner, Screens, Markisoletter, Persienner, Lamell-, Plissé-, Duette- och Rullgardiner, Mörkläggning, Solfilm, Solskärmar, Utvändiga Jalusier samt tillhörande motorer, reläer, automatik, givare eller motsvarande. Konsumentköplagen är gällande i första hand. Begagnade produkter omfattas ej av garantin.

Garantivillkor
1. Säljaren förbinder sig gentemot köparen att, snarast möjligt, avhjälpa fel som uppstår pga brister i material, tillverkning eller av säljaren utfört montage.
2. Garantin gäller i 3 år från leveransdatum under förutsättning att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren.
3. När köparen meddelat säljaren om att fel uppkommit skall säljaren åtgärda felet på egen bekostnad, med undantag för vad som anges under punkt 4. Efter att ha åtgärdat felet och återställt funktionen på varan skall säljaren anses ha
fullgjort sina förpliktelser avseende det aktuella felet. Säljaren förbehåller sig dock rätten att debitera kostnader för åtgärder som kan hänvisas till undantagen under punkt 4 och 5.
4. Om säljaren levererat och monterat anläggningen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av felet. Om köparen avhämtat färdig produkt hos säljaren och själv ansvarat för montage och installation skall köparen hos säljaren
inlämna varan för reparation, alternativt om reparation skall utföras på plats hos köparen svarar säljaren för alla kostnader för avhjälpande av felet med undantag för resor, lift, ställning el liknande. Dock maximalt upp till det värde som motsvarar varans ursprungliga pris. Undantag gäller för om kostnaden kan anses som oskälig enligt §26  Konsumentköplagen (1990:932).
5. Säljaren ansvarar endast för de fel som uppstår vid aktsam och riktig användning av en korrekt installerad vara. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka (tex brand), vind, nederbörd, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd montering eller andra felaktiga inställningar. Inte heller försämring som beror på smuts, luftföroreningar eller undermåligt underhåll. Om köparen själv ansvarat för elinstallation och det visar sig att denna är felaktigt utförd frånsäger sig säljaren allt ansvar för varan och ev följdskador. Detsamma gäller om köparen själv, under garantitiden, flyttar, bygger om eller på annat väsentligt sätt ändrar produkten eller installationen utan säljarens skriftliga medgivande.
Återställande av fasad ingår inte.
6. Köparen måste framföra skriftlig reklamation inom två (2) månader efter att fel upptäckts till säljaren, dock senast 3 år efter leveransdatum. Därefter upphör garantin att gälla.
7. Svenska Solskyddsförbundet övertar säljarens garantiförpliktelser i händelse av att säljaren inte fullgör sina förpliktelser. Gäller för leveranser överstigande ett värde av 3 000 kr, inkl moms och för fel överstigande 500 kr, inkl moms.
8. Vid reklamation skall detta garantivillkor samt inköpskvitto uppvisas av köparen.
9. I händelse av tvist skall svensk lag tillämpas.
10. Säljaren och Köparen förbinder sig att följa beslut fattade av Allmänna Reklamationsnämnden.