Vad är Svenska Solskyddsförbundet?

Vad är Svenska Solskyddsförbundet?
Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen. Förbundet är rikstäckande med drygt 100 medlemsföretag från Skellefteå i norr till Malmö i söder.

Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor, bedriver kursverksamhet och stöttar forskning. Dessutom är förbundet aktivt i kommittéer och arbetsgrupper inom olika svenska och internationella organisationer i syfte att därigenom företräda branschen och fungera som "branschens språkrör". Förbundet fungerar även som rådgivande organ i samråd med t.ex. konsumentorganisationer vid olika typer av tvister mellan till exempel återförsäljare och kund.

Förbundet ställer mycket höga krav på såväl de företag som redan är anslutna,och på de företag som ansöker om medlemskap.

  Krav för medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet

 Svenska Solskyddsförbundets stadgar

Vid val av solskydd är det viktigt att anlita ett företag med ett brett produktprogram och goda kunskaper. Ett medlemskap i Svenska Solskyddsförbundet är en garanti för att leverantören alltid besitter dessa egenskaper - se filmen nedan:

Solskyddsförbundets fem hörnstenar är att:
erbjuda konsumenterna en unik garanti.
stötta forskning inom solskydd.
bedriva utbildning till diplomerad solskyddstekniker.
fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik.
sakligt och konkret marknadsföra solskydd.

Medlemmar i ES-SO

Svenska Solskyddsförbundet är aktiv medlem i det europeiska solskyddsförbundet, ES-SO, som består av ett 20-tal medlemmar från olika europeiska länder. Syftet är att bedriva lobbying/påverkan på europanivå och att främja ett ökat samarbete och utbyte mellan individer, företag och länder i frågor som rör solskydd., läs mer här om ES-SO eller besök www.es-so.com

 ES-SO position paper 2015 - "A new vision on solar shading"

 ES-SO position paper (på engelska) - "Solar shading is essential for low energy buildings"

 ES-SO positioneringsdokument (svensk kortversion) - ”Solavskärmning en förutsättning för lågenergihus”

Medlemmar i Sweden Green Building Council

Svenska Solskyddsförbundet är medlem i Sweden Green Building Council som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. SGBC:s medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill SGBC utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. SGBC vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i, www.sgbc.se

Deltagare i projektet ELSA

Projektet ”Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv” är ett utvecklingsprojekt med konkreta produkter som slutmål. Projektet brukar benämnas ELSA – som står för ELgenerande SolAvskärmningar. Projektet tittar på solavskärmningar i ett helhetsperspektiv – från energieffektivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur.

 Infoblad projekt ELSA